Plan spłaty wierzycieli – najważniejsze informacje

Plan spłaty wierzycieli – najważniejsze informacje

Etapem postępowania upadłościowego, który ma miejsce po zakończeniu likwidacji majątku upadłego, jest postępowanie w przedmiocie planu spłaty wierzycieli, które co do zasady jest wszczynane przez Sąd z urzędu. Plan spłaty wierzycieli odgrywa bardzo ważną rolę. Przygotowywany jest w celu ustalenia zakresu i czasu spłacenia zobowiązań przez upadłego (które nie zostały zaspokojone w fazie likwidacyjnej), choć w rzeczywistości ma szerszy zakres, odnosi się m.in. do kosztów postępowania upadłościowego. Z myślą o naszych czytelnikach przygotowaliśmy zbiór najważniejszych informacji dotyczący planu spłaty wierzycieli.

Jakie informacje zawarte są w postanowieniu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli?

Przepisy Prawa upadłościowego wskazują kryteria, jakimi powinien kierować się Sąd, ustalając plan spłaty wierzycieli – przede wszystkim brane pod uwagę są możliwości zarobkowe upadłego konieczność utrzymania upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, przez co rozumie się także ich potrzeby mieszkaniowe, wysokość niezaspokojonych zobowiązań i realność ich zaspokojenia w przyszłości.

W postanowieniu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli sąd określa, w jakim zakresie i w jakim czasie, wynoszącym maksymalnie trzydzieści sześć miesięcy, upadły jest zobowiązany spłacać zobowiązania uznane na liście wierzytelności, ale niewykonane w toku postępowania na podstawie planów podziału, oraz jaka część zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości będzie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli.

Należy zauważyć, że wydanie postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli nie oznacza, że zobowiązania niepodlegające spłacie (zgodnie z treścią planu spłaty wierzycieli) są umorzone. Dopiero po wykonaniu przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli sąd na wniosek upadłego wydaje postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego – powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości i niezaspokojonych w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli.

Na marginesie należy dodać, że pewne zobowiązania upadłego nie podlegają umorzeniu – są to m.in. zobowiązania o charakterze alimentacyjnym, zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także zobowiązania powstałe po ogłoszeniu upadłości.

W odniesieniu do zobowiązań powstałych po ogłoszeniu upadłości i niewykonanych w toku postępowania należy dodać, że nie uwzględnia się ich w planie spłaty wierzycieli, a upadły powinien spłacić je w pełnej wysokości.

Obowiązki upadłego w czasie wykonywania planu spłaty wierzycieli

W myśl przepisów ustawy Prawo upadłościowe upadły jest zobowiązany składać sądowi corocznie, do końca kwietnia, sprawozdanie z wykonania planu spłaty wierzycieli za poprzedni rok kalendarzowy. We wskazanym sprawozdaniu upadły wykazuje osiągnięte przychody, spłacone kwoty oraz nabyte składniki majątkowe o wartości przekraczającej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ostatni kwartał okresu sprawozdawczego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Ponadto w okresie wykonywania planu spłaty wierzycieli upadły co do zasady nie może dokonywać czynności prawnych, dotyczących jego majątku, które mogłyby pogorszyć jego zdolność do wykonania planu spłaty wierzycieli, np. zaciągać wysokoprocentowych pożyczek. Natomiast na wniosek upadłego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, Sąd może wyrazić zgodę na dokonanie lub zatwierdzić już dokonaną taką czynność prawną.

Czy Sąd może odstąpić od ustalania planu spłaty wierzycieli?

W wyjątkowych sytuacjach, jeśli osobista sytuacja upadłego w sposób oczywisty wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania żadnych spłat w ramach planu spłaty wierzycieli, np. w sytuacji, gdy upadły jest osobą niepełnosprawną, Sąd umarza zobowiązania upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli. Natomiast wierzyciele mogą zaskarżyć to postanowienie.

Upadłość konsumencka to dość skomplikowane postępowanie, które dzieli się na kilka etapów. Więcej informacji można uzyskać na stronie https://upadlosc-konsumencka.biz.pl/.

Poprzedni artykułUsługi, które pomagają w finansowaniu biznesu
Następny artykułLikwidacja spółki z o.o.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj